Криворізький факультет ЗНУ

Історія Криворізького факультету починається з 1999 року. Вже 1 вересня почав свою роботу НКЦ ЗНУ у м. Кривому Розі, як відокремлений структурний підрозділ, а в  2007 році відбулася реорганізація у факультет. Першим деканом  (до 2008р.) стала Потопа Галина Дмитрівна. З 2008 р. й до нині декан факультету – кандидат педагогічних наук, доцент Потопа Катерина Леонідівна.

Підготовку фахівців у Криворізькому факультеті забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад з 25 викладачів: 1 доктор наук, професор та 17 кандидатів наук.

На факультеті діють 3 кафедри:

Кафедра соціології, психології та гуманітарних дисциплін забезпечує підготовку за спеціальностями: «Психологія», «Соціологія».

Кафедра економічної кібернетики забезпечує підготовку за спеціальністю «Економіка».

Кафедра обліку та менеджменту забезпечує підготовку за спеціальностями: «Облік і оподаткування», «Менеджмент».

Освітня діяльність базується на принципах: гуманізму, демократизму, пріоритетності національних та загальнолюдських духовних цінностей у формуванні сучасного фахівця; багатопрофільності; відповідності освіти потребам особи, суспільства, держави; якості освітніх послуг (якості змісту освіти, якості результатів освіти, якості технологій навчання); ступеневості підготовки фахівців; становлення демократичної системи навчання; задоволення освітніх потреб студентів відповідно до їх інтересів, здібностей та запитів суспільства і держави; використання державних стандартів вищої освіти різних освітньо-кваліфікаційних рівнів як обов'язкового мінімуму змісту освіти і змісту навчання; відповідності рівня освіти та освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки фахівців вимогам суспільного поділу праці;  випереджувального інноваційного розвитку освіти; мобільності підготовки фахівців щодо задоволення вимог ринку праці; особистісній орієнтації освіти; інтеграції до європейського та світового освітніх просторів; формування національних і загальнолюдських цінностей; системності аналізу всіх чинників, що впливають на якість освітньої діяльності, моніторингу та своєчасного запобігання кризових явищ на рівні академічної групи, навчального курсу, кафедри, факультету, навчального закладу; моніторингу якості освіти, забезпечення його прозорості, сприяння розвитку громадського контролю.

У Криворізькому факультеті особлива увага приділяється якості освіти, універсальності підготовки випускника, його адаптованості до ринку праці, особистісній зорієнтованості навчального процесу та його інформатизації. Позитивні тенденції у здійсненні освітньої діяльності передбачають: формування змісту освіти та змісту навчання на основі суб'єктно-діяльнісного підходу за принципами цілеспрямованості, прогностичності та діагностичності; оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, сучасних науково-технічних досягнень; розробку і впровадження ефективних освітніх технологій, зокрема комп'ютерних; вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці, їх відкриття, сприяння працевлаштуванню випускників.
Студенти забезпечені необхідною навчально-методичною літературою з економіки, психології, соціології та сучасною комп’ютерною технікою. На базі Криворізького факультету створено лабораторію новітніх технологій, яка надає можливість  студентам опрацьовувати  навчальний матеріал за допомогою електронного варіанту лекцій та підручників.
Щорічно наші студенти є учасниками науково-практичних, всеукраїнських та міжнародних конференцій. Результати наукових досліджень публікуються у фахових збірниках наукових праць. Наукова і науково-технічна діяльність учасників навчально-виховного процесу розглядається на факультеті як важлива умова забезпечення високого рівня підготовки майбутніх фахівців.
Поєднання освіти і науки забезпечує фундаменталізацію освіти, залучення до наукової діяльності обдарованої студентської молоді, забезпечує якість освіти відповідно до новітніх досягнень науки, культури і соціальної практики. Захист студентами кваліфікаційних робіт, що передбачають елементи наукової новизни, є необхідною умовою державної атестації факультету.

Основними напрямками наукової роботи факультету є: «Реконструкція «карти світу» особистості як смислової проекції свідомості: в аспекті психологічної допомоги», «Психолінгвістичні аспекти формування мислення сучасної людини», «Трансформації моделей родинної соціалізації в сучасному соціумі», «Реалізація репродуктивних практик молодих сімей у промисловому регіоні», «Удосконалення обліково-аналітичного процесу підприємства», «Стратегічне управління розвитком і ефективним використанням конкурентоспроможного потенціалу підприємств», «Оцінка ефективності інновацій та НТП на підприємствах», «Методичні підходи реінжинірингу підприємств», «Статистичний моніторинг в системі стратегічного управління підприємством» та інші.
На кафедрі соціології, психології та гуманітарних дисциплін готують фахівців за спеціальностями «Соціологія», «Психологія». Під керівництвом викладачів успішно захищаються курсові та кваліфікаційні роботи, здійснюється керування практичною діяльністю студентів, задіяних на навчальних та виробничих практиках: діагностичній, корекційно-реабілітаційній, соціально-психологічній. Нові виклики, пов’язані з глобалізацією, інтеграційними процесами в освіті, підвищенням вимог до якості навчального процесу і якості отриманих знань, породжують нові вимоги до підготовки фахівців-психологів та соціологів і спонукають до пошуку нових шляхів для забезпечення конкурентоспроможності випускників кафедри.
У рамках вимог сучасної освіти на кафедрі створено Студентську соціологічну службу, яка  здійснює практичну орієнтацію студентів у руслі сучасних уявлень про соціальні проблеми й підходи до їх вирішення. У ході реалізації практичних досліджень студенти здобувають базові знання про теоретико-методологічні засади й ключові результати досліджень окремих галузей соціологічного знання.

Успішна реалізація завдань Студентської соціологічної служби факультету передбачає: підвищення якості професійно-орієнтованих знань та вмінь, здатність вирішувати типові професійні завдання в галузі соціології. Інноваційними є і результати роботи проблемних груп («Студентськанауково-практичналабораторіяпсихологічногоконсультування»та «Соціокультурнийрозвитокособистостівсучасномусоціумі»)загально-методичним підходом до організації роботи яких є метод індивідуальної та групової проектної навчальної діяльності студентів, як засіб вирішення проблеми поєднання теоретичних знань із практичними вміннями під час навчально-професійної підготовки студентів та метод індивідуальної і сумісної дослідно-проектної діяльності, котрий передбачає інтегральну творчу діяльність, що виступає умовою розвитку пізнавально-перетворюючого ставлення до професійного світу, визначає необхідність цілеспрямованого включення в навчальний процес самостійної та співпрацюючої діяльності студентів у формі дослідження та проектування на засаді цільового спрямування, прогнозування, розуміння, рефлексії та ціннісно-рольового збагачення.

На кафедрі економічної кібернетики здійснюють підготовку фахівців спеціальності «Економічна кібернетика», котрі в майбутньому повинні стати економістами-аналітиками  нової формації, здатних самостійно вирішувати економічні проблеми, володіти інструментарієм генерування заходів щодо підвищення ефективності управління підприємствами, володіти математичними методами моделювання, методами прийняття ефективних управлінських рішень в умовах ризику і, зрозуміло,прогресивними комп'ютерними технологіями.
Головною метою кафедри «Обліку та менеджменту»  є підготовкависококваліфікованихфахівцівусферіоблікутааудиту, менеджментуорганізаційта менеджментузовнішньоекономічноїдіяльностіна основі систематизації, поглиблення та закріплення знань, здобутих у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін та набуття практичнихнавичок професійного управління організацією.

За 17 років існування факультету було підготовлено 3413 фахівців, із них 105 отримали дипломи з відзнакою. Випускники факультету ефективно та творчо працюють у науково-дослідних та обчислювальних центрах економічного, фінансового і статистичного профілю, програмістами, спеціалістами імпортно-експортних відділів, в установах соціальної сфери на  підприємствах і фірмах різних форм власності  міста, області та регіону в цілому.

 

 

 

Четвер, 27 квітня 2017 08:54
Опубліковано в Новини
Автор
Детальніше ...

Четвер, 27 квітня 2017 08:19
Опубліковано в Новини
Автор
Детальніше ...

Copyright © КРИВОРІЗЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗНУ 1999-2016

Top Desktop version